No-riskpolis

Wat is een no-riskpolis? En wanneer heb je hier recht op?
"Eerlijkere kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt"

No-riskpolis

In onze blog van vorige week hebben we uitgelegd dat niet iedereen een ziektewetuitkering ontvangt bij ziekte. Alleen mensen die in een bepaalde doelgroep vallen kunnen recht hebben op een ziektewetuitkering, waaronder mensen met een no-riskpolis. Maar wat is een no-riskpolis? En wanneer heb je hier recht op?

De no-riskpolis is ontwikkeld om de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Aangezien er een loondoorbetalingsplicht geldt van twee jaar ervaren veel werkgevers dit als een groot risico om mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. De no-riskpolis moet ervoor zorgen dat werkgevers open staan om deze werknemers aan te nemen omdat u als werkgever gecompenseerd wordt door het UWV in geval van ziekte (Ziektewetuitkering). De hoogte van de uitkering hangt af van de afspraken binnen het bedrijf en ligt dus tussen 70% en 100% van het dagloon van de werknemer. Mocht de werknemer met een no-riskpolis vervolgens de WIA instromen, dan heeft dat geen gevolgen voor de premie. Dit zou ervoor moeten zorgen dat werkgevers over de streep getrokken worden om werknemers met een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid in dienst te nemen.

Een no-riskpolis ontvangt u als werkgever wanneer u een persoon in dienst neemt:

  • Met de status arbeidsgehandicapte (AFG);
  • Met structurele functionele beperkingen (SFB); 
  • Uit de doelgroep register banenafspraak;
  • Die een Wajong uitkering heeft (gehad);
  • Die een WSW-indicatie heeft.

Voor de eerste twee doelgroepen geldt de no-riskpolis voor de eerste vijf jaar van het dienstverband. Voor de overige doelgroepen heeft de no-riskpolis geen einddatum. Indien de termijn van vijf jaar afloopt, kan de werknemer zelf een verlenging aanvragen.

Onder 2 vallen onder andere personen met een WIA-uitkering. Werknemers die aan het begin van het dienstverband recht hebben op een WIA-uitkering en werknemers die bij u in dienst blijven na de start van de WIA-uitkering vallen dus onder de no-riskpolis.

Onder groep 3 vallen werknemers die na 1 januari 2015 bij u in dienst zijn gekomen en opgenomen zijn in het doelgroepregister met de volgende reden:

  • De werknemer behoort tot de doelgroep banenafspraak. Hij kreeg namelijk van de gemeente een IOAW-, IOAZ-, ANW- of bijstandsuitkering.
  • De werknemer behoort tot het doelgroepregister omdat hij in het verleden voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) heeft gehad.
  • De werknemer zijn Wajong is afgewezen omdat het onduidelijk is of de werknemer langdurig niet kon werken.
  • De werknemer kan alleen met een voorziening het wettelijk minimumloon verdienen.

Daarnaast geldt de no-riskpolis voor werknemers op een beschutte werkplek bij de gemeente en voor scholingsbelemmerden.

Zodra uw werknemer ziek is, meldt u de werknemer ziek via het werkgeversportaal van het UWV. Het is belangrijk dat de ziekmelding binnen zes weken na de eerste arbeidsongeschikte dag gedaan wordt. Bij een te late ziekmelding kan het UWV de werkgever een boete opleggen van € 450,00. Bij verzuimbegeleiding van FROM925 kunnen wij deze activiteit voor u verzorgen, mits wij van u gemachtigd zijn bij het UWV en op de hoogte zijn van de no-riskpolis van de werknemer.

U kunt als werkgever dus voordelen ervaren van het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is daarom van belang om te onderzoeken of uw werknemer tot de no-risk doelgroep behoort. Dit mag u pas na twee maanden na de eerste werkdag vragen.  

FROM925 neemt u stap voor stap mee in het begeleiden van uw verzuim en brengt onder andere deze zaken aan de orde. Heeft u vragen over de no-riskpolis of ervaart u moeilijkheden in het verzuim binnen uw organisatie? FROM925 staat voor u klaar.Flavo Group