Stappenplan langdurig ziekteverzuim

Hoe ziet een langdurig verzuim traject eruit?
"Het is goed om te weten wat er komen gaat!"

Stappenplan langdurig ziekteverzuim

Hoe ziet een langdurig verzuim traject eruit? En hoe kan FROM925 u hierbij ondersteunen en ontlasten? Dat leggen wij uit in onze blog van deze week.

Er is sprake van langdurig verzuim wanneer een werknemer langer dan vier weken verzuimt. De Wet Verbetering Poortwachter beschrijft welke stappen zowel de werknemer als de werkgever moeten ondernemen en heeft als doel te voorkomen dat werknemers onnodig de WIA ingaan. In dit artikel beschrijven wij globaal welke stappen wij ondernemen bij langdurig ziekteverzuim en volgen daarbij de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Week 1 – Ziekmelding

De werknemer wordt door de werkgever bij FROM925 ziek gemeld. Wij zorgen ervoor dat de werknemer wordt gemeld bij de arbodienst. Als werkgever is het belangrijk om een inschatting te maken of de ziekmelding gaat om langdurig verzuim of kortdurend verzuim. Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict of psychische klachten is het nodig om snel in te grijpen.

Week 2/4 – Contact

Wij nemen contact met u op. Is de werknemer nog in het verzuim? Is het nodig om een afspraak in te plannen bij de bedrijfsarts? Of is de verwachting dat de werknemer recent herstelt?

Week 6 – Probleemanalyse

In de zesde week van het verzuim regelen wij dat de werknemer op consult gaat bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts adviseert over eventuele werkhervatting. Wij zorgen voor een re-integratiedossier waar alle afspraken en documenten over de re-integratie worden opgeslagen. Als het direct duidelijk is dat er geen re-integratiemogelijkheden zijn, dan is een vervroegde WIA-aanvraag mogelijk.

Tip van Walter: De werknemer hoeft niet altijd naar de bedrijfsarts te gaan. Bij een deel van de verzuimmeldingen gaat het om een verzuimmelding door een conflict in de privé- en/of werksfeer. Als werkgever mag u hier niet naar vragen maar de werknemer mag het wel vertellen. Bij dit soort gevallen is het noodzakelijk om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de werknemer. Zulke gesprekken kunnen moeilijk zijn en wij kunnen daarbij helpen.

Week 8 – Plan van Aanpak

Na 52 weken blikken we samen met de werknemer terug op het afgelopen ziektejaar. Er wordt geëvalueerd of de re-integratiedoelen van het plan van aanpak zijn bereikt en of het doel van het plan van aanpak nog reëel is. Mocht het terugkeren naar eigen werk niet meer passend zijn bij de huidige belastbaarheid van de werknemer wordt er in eerste instantie gekeken of er aanpassingen aan het werk gedaan kunnen worden om zo volledig mogelijk terug te keren. Zodra er geen zicht meer is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie, moet er een spoor 2 traject gestart worden. Bij een spoor 2 traject wordt de werknemer actief begeleid bij het vinden, verkrijgen en behouden van een voor de werknemer geschikte functie bij een andere werkgever.

Week 42 – Verzuimmelding aan het UWV

Na 42 weken melden wij de werknemer ziek bij het UWV. Het UWV wordt op de hoogte gesteld dat de werknemer in het verzuim zit.

Week 52 – Eerstejaarsevaluatie

Na 52 weken blikken we samen met de werknemer terug op het afgelopen ziektejaar. Er wordt geëvalueerd of de re-integratiedoelen van het plan van aanpak zijn bereikt en of het doel van het plan van aanpak nog reëel is. Mocht het terugkeren naar eigen werk niet meer passend zijn bij de huidige belastbaarheid van de werknemer wordt er in eerste instantie gekeken of er aanpassingen aan het werk gedaan kunnen worden om zo volledig mogelijk terug te keren. Zodra er geen zicht meer is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie, moet er een spoor 2 traject gestart worden. Bij een spoor 2 traject wordt de werknemer actief begeleid bij het vinden, verkrijgen en behouden van een voor de werknemer geschikte functie bij een andere werkgever.

Week 52 Acties na eerstejaarsevaluatie

Tijdens de eerstejaarsevaluatie leggen we tevens alle stappen uit binnen het tweede ziekteverzuim jaar. Op basis van de re-integratie en het advies van de bedrijfsarts kunnen wij beoordelen of er een arbeidsdeskundig onderzoek gestart moet worden. Wanneer er geen concreet zicht is op terugkeer in de eigen functie wordt er na de eerstejaarsevaluatie een arbeidsdeskundig onderzoek gestart. Tijdens dit onderzoek gaat de arbeidsdeskundige onderzoeken of je kan terugkeren in a) eigen functie (spoor 1), b) eigen functie met aanpassingen (spoor 1b), c) andere functie binnen de organisatie (spoor 1c) of d) of er mogelijkheden zijn buiten de organisatie in een andere functie (spoor 2).

Jaar 2

Ook in het tweede jaar van het verzuim word je verwacht bij de bedrijfsarts en ga je met ons in gesprek om de voortgang van de re-integratie te bespreken.

 

Week 87 – WIA-aanvraag

Rond de 87ste week van het verzuim ontvangt de werknemer van het UWV een aanmeldformulier voor de WIA. De WIA is afgekort voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Een WIA-uitkering is een inkomen bij gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschiktheid. De casemanager zorgt rond de 87ste week dat de werknemer wordt uitgenodigd bij de bedrijfsarts voor een spreekuur ten behoeve van het opstellen van een actueel oordeel en medisch verslag.

Week 90 – Eind evaluatie

Na twee jaar ziekte gaan wij in gesprek met de werknemer en werkgever en evalueren we de afgelopen twee ziekteverzuim jaren. In dit gesprek sluiten we samen de afgelopen twee jaar af en bespreken we hoe het vanaf nu verder gaat.

 

Week 92 - WIA-aanvraag

Als werknemer ben je zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van een WIA-uitkering. Wij kunnen de werknemer ondersteunen bij het aanvragen van een WIA-uitkering. Het is van groot belang dat beide partijen kunnen aantonen dat zowel de werknemer als de werkgever er alles aan hebben gedaan om terug te keren in het werk binnen de eigen organisatie dan wel een andere organisatie. Voor deze aanvraag is het volledige re-integratiedossier nodig.

 

Het re-integratieverslag bevat de volgende documenten:

  • Het plan van aanpak inclusief alle (zes-wekelijkse) bijstellingen. Hierin staat beschreven welke activiteiten er zijn ondernomen en of er ander werk is aangeboden;
  • Een beoordeling van de werkgever en de bedrijfsarts hoe de relatie is tussen werkgever en werknemer;
  • Een actueel oordeel van de bedrijfsarts over de beperkingen en de mogelijkheden van de werknemer met betrekking tot werk (dit oordeel wordt direct naar het UWV gestuurd);
  • Een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de werkgever beschikt over passend werk voor de werknemer (dit oordeel wordt direct naar het UWV gestuurd);
  • Alle overige afspraken en verplichtingen die vastgelegd zijn omtrent verzuim en verzuimbegeleiding.

Ondersteuning

Zoals u leest komt er veel op u en uw zieke werknemer af gedurende ziektejaren. Wij zorgen voor adequaat advies en proberen ervoor te zorgen dat uw werknemer niet de WIA instroomt. Heeft u hulp nodig wanneer uw werknemer ziek is? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.Flavo Group