Wetswijzigingen 1 juli 2023

Wetswijzigingen 1 juli 2023
"Als je alle wetten zou moeten bestuderen, zou je geen tijd meer hebben ze te schenden"

Wetswijzigingen 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 gaan er wetten en regels veranderen op gebied van personeelszaken. In de vorige post hebben we bijvoorbeeld al uitgelicht dat het minimumloon omhoog gaat. In deze post lichten we de nieuwe wetgeving omtrent pensioen en verzuim toe.

We beginnen ons verhaal bij het beknopt uitleggen van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Vlak voordat de nieuwe Eerste Kamer kon beginnen, heeft de Eerste Kamer de Wtp aangenomen. Het doel van deze wet is om het Nederlandse pensioenstelsel toekomstbestendiger te maken. Pensioenen zijn nauwelijks gecorrigeerd met de inflatie, de Nederlandse bevolking leeft langer en er zijn steeds minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Om deze redenen treedt de nieuwe regelgeving per 1 juli in. Graag lichten we de belangrijkste veranderingen toe.

1. Nieuwe pensioencontracten

Op dit moment zijn er drie soorten pensioenovereenkomsten, namelijk de uitkeringsovereenkomst, kapitaalovereenkomst en premieovereenkomst. Alle pensioenregelingen moeten worden aangepast naar een premieovereenkomst. Een premieovereenkomst ofwel premieregeling houdt in dat er een vast premiepercentage ter beschikking wordt gesteld voor de pensioenopbouw. Er zijn drie soorten premieovereenkomsten, namelijk:

1. solidaire premieovereenkomst

2. flexibele premieovereenkomst

3. premie-uitkeringsovereenkomst, deze overeenkomst is alleen voor verzekeraars. 

We verwachten pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars of premiepensioeninstellingen) voornamelijk de voorkeur genieten voor de solidaire premieovereenkomst. Bij deze overeenkomst is er sprake van één beleggingsbeleid. Individuele deelnemers hebben dus geen keuze over hoe zij willen beleggen. Het rendement van de belegging wordt bij de solidaire premieovereenkomst verdeeld van jong naar oud.

Deelnemers van de flexibele regeling kunnen zelf beleggingskeuzes maken. Het rendement wordt namelijk verwerkt in het individueel pensioenkapitaal. Het beleggingsbeleid wordt vormgegeven op basis van specifieke beleggingsmixen per leeftijdscohort.

2. Leeftijdsonafhankelijke premie en compensatie

In het huidige stelsel is het vaak zo geregeld dat de premie van de deelnemer afhankelijk is van de leeftijd. Voor een oudere werknemer is de pensioeninkoop duurder. In het nieuwe stelsel moet een gelijk premiepercentage betaald worden, ongeacht de leeftijd. Voor een jongere werknemer moet de uitvoerder meer inleggen en een oudere werknemer krijgt minder inleg.

3. Nabestaandenpensioen

Ook het pensioen voor nabestaanden verandert door de wetgeving. Vooral het overlijden vóór de pensioengerechtigde leeftijd heeft invloed op het partnerpensioen. Allereerst kunnen werkgevers het partnerpensioen vóór pensioendatum enkel verzekeren op risicobasis. Daarnaast is de hoogte van de uitkering een percentage van het salaris of de pensioengrondslag. Als laatste wordt de dekking van het nabestaandenpensioen diensttijd onafhankelijk. Dat betekent dat de hoogte van het partnerpensioen niet meer afhankelijk is van het arbeidsverleden, dus hoelang de deelnemer heeft gewerkt of gaat werken bij de huidige werkgever.

Vanaf 1 juli 2023 treedt deze regeling in werking. Als werkgever heeft u tot 1 januari 2028 de tijd om het nieuwe stelsel te implementeren. Wanneer u als werkgever voor het eerst een pensioenregeling afsluit na 1 juli 2023, moet deze regeling voldoen aan de nieuwe wet.

Het nieuwe stelsel kan hogere personeelskosten met zich meebrengen en heeft mogelijk impact op uw bedrijfsvoering. Heeft u vragen hierover? Wij kunnen u helpen met ons organisatorisch en bedrijfskundig inzicht en bieden u een passend advies. Wij denken met u mee en staan voor u klaar.

Ziekteverzuim

Naast wijzigingen op gebied van pensioen, veranderen er ook een aantal zaken op gebied van ziekteverzuim.

1. Loondoorbetalingsplicht

Wij willen u er graag op attenderen dat de loondoorbetalingsplicht voor een AOW-gerechtigde werknemer wijzigt. In de huidige situatie geldt dat de AOW-gerechtigde werknemer dertien weken lang recht heeft op loon. Per 1 juli hoeft de werkgever de AOW-gerechtigde werknemer nog (maar) zes weken lang het loon door te betalen. Voor de werknemers die al ziek waren vóór 1 juli blijft de termijn van dertien weken gelden.

2. Visie op het re-integratieproces

Daarnaast zijn werknemers en werkgevers vanaf 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratieproces te geven. Het doel van deze nieuwe regeling is om het gesprek tussen werkgever en zieke werknemer te bevorderen om zo bij te dragen aan een succesvol traject. Door beide visies te bespreken wordt de betrokkenheid bij het traject versterkt.

Het re-integratieproces start wanneer de werknemer langdurig ziek is, na zes weken vanaf de eerste ziektedag. Bij langdurig ziekteverzuim wordt een re-integratiedossier aangemaakt. Het re-integratiedossier bestaat uit de probleemanalyse, het plan van aanpak, verslagen van voortgangsgesprekken, eerstejaarsevaluatie en eindevaluatie en een actueel oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst.

We zien in de praktijk dat zowel werkgevers als werknemers hun visie op het re-integratie traject al vaak opnemen. De zieke werknemer heeft conform artikel 6 lid 1 van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar al de gelegenheid om zijn oordeel te geven op de onderdelen van het re-integratietraject. Door de nieuwe regeling kunnen beide partijen hun mening geven bij het opstellen van het plan van aanpak, het bijstellen daarvan en de eerstejaarsevaluatie.

Voor het geven van uw visie op het re-integratietraject is enige kennis van relevante wet- en regelgeving en het re-integratieproces vereist. Indien u of uw werknemer niet in staat is om uw visie te geven door bijvoorbeeld een gebrek aan kennis, kunnen wij u helpen. Wij beschikken over ervaren casemanagers die u vanaf begin tot eind kunnen helpen bij het re-integratietraject. Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.Flavo Group