Zieke werknemer en vakantie

Mag mijn werknemer op vakantie terwijl hij ziek is?
"Als je gezond bent heb je duizend wensen, als je ziek bent heb je maar één wens"

Zieke werknemer en vakantie

Jaarlijks krijgen onze verzuimadviseurs rond deze tijd van het jaar veel vragen over ziek zijn tijdens de vakantie. In dit artikel gaan wij in op de meest gestelde vragen van werkgevers.

1. Mijn werknemer wordt ziek op vakantie, wat moet ik doen?

Wanneer uw werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, moet hij zich ziekmelden conform de procedure die daarvoor binnen de organisatie geldt. Bij de ziekmelding moet de werknemer zijn verblijfadres in het (buiten)land doorgeven. Verder kunt u in het bedrijfsreglement afspraken opnemen rondom de ziekmelding in het buitenland. Zo kan u verplicht stellen dat de werknemer op de vakantieplaats een arts moet raadplegen. Wanneer u twijfelt aan de verklaring van de buitenlandse arts kunt u uw werknemer verplichten een second opinion te laten nemen en u mag bepalen naar welke arts de werknemer moet. Wanneer uw werknemer niet kan reizen gezien medische omstandigheden, dan moet de werknemer dit kunnen aantonen. Verder kunt u tevens verplichten om de werknemer een telefonisch consult te laten doen door een Nederlandse bedrijfsarts.

2. Mijn werknemer wordt ziek op vakantie, hoe zit het met vakantiedagen?

De dagen waarop de werknemer ziek is tijdens de vakantie, zijn nu ziektedagen in plaats van vakantiedagen. De werknemer kan er vrijwillig mee instemmen dat de ziektedagen van zijn bovenwettelijke vakantiedagen af gaan. Deze afspraken kunnen beschreven staan in het bedrijfsreglement of in de arbeidsovereenkomst en moeten schriftelijk ondertekend worden door de werknemer.

3. Mijn werknemer is ziek, bouwt hij nu vakantiedagen op?

Tijdens de ziekte bouwt de werknemer wettelijke vakantiedagen op. Iedere werknemer heeft recht op 20 vakantiedagen per jaar bij een fulltime dienstverband. Voor de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen gelden vaak andere regels en afspraken. Deze afspraken staan beschreven in de arbeidsovereenkomst of CAO.  

4. Mijn werknemer is ziek en wil op vakantie, moet ik dat toelaten?

Uw werknemer mag, ook al is hij ziek, vakantie opnemen. Uw werknemer moet voordat hij zijn vakantie gaat plannen, eerst toestemming vragen. U mag de aanvraag van vakantie weigeren in sommige gevallen a) wanneer de werknemer re-integratieverplichtingen heeft tijdens de vakantie b) wanneer de vakantie het herstel van de werknemer belemmert. Wanneer er geen medische belemmeringen zijn en ook geen zwaarwegend bedrijfsbelang, dan mag u de vakantie niet weigeren. Wanneer een vakantie al vóór de ziekte gepland was, overleg dan altijd met een zieke werknemer of de geplande vakantie wegens ziekte door kan gaan of niet. Wegens ziekte niet kunnen opnemen van vakantiedagen, zijn namelijk ziektedagen.

5. Moet ik bij einde van het dienstverband van de zieke werknemer alle nog niet opgenomen vakantiedagen uitbetalen?

Wettelijke vakantiedagen moeten binnen zes maanden na afloop van het opbouwjaar worden opgenomen. Wanneer uw werknemer zijn vakantiedagen niet opneemt binnen de gestelde termijn, dan vallen de vakantiedagen. Indien uw werknemer niet in staat is om vakantie op te nemen, geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt tevens een verjaringstermijn van vijf jaar. Gaat de werknemer uit dienst en heeft hij zijn vervallen vakantiedagen niet opgenomen? Dan moeten deze dagen uitbetaald worden.

 

Een belangrijke conclusie van dit artikel is dat duidelijke afspraken rondom ziekteverzuim noodzakelijk zijn. Op deze manier ontstaat er duidelijkheid en transparantie voor werknemers over hoe u als werkgever omgaat met ziek personeel. Heeft u (nog) geen verzuimprotocol of vindt u het lastig om het gesprek aan te gaan met zieke werknemers? Onze verzuimmanagers staan voor u klaar.Flavo Group