Ziektewet-uitkering

De ziektewet zit net even wat anders in elkaar dan vaak wordt gedacht
"Ik zit even in de ziektewet"

Ziektewet-uitkering

We horen nog steeds vaak iemand zeggen wanneer hij ziek is dat hij even in de Ziektewet zit. Deze uitspraak komt voort uit de tijd waarop werkgevers niet verplicht waren om twee jaar lang ten minste 70% van het laatst verdiende loon door te betalen. Tegenwoordig ontvangt een werknemer niet zomaar een Ziektewet-uitkering. Wanneer wij door vragen om erachter te komen hoe de werknemer aan de Ziekte-wetuitkering komt, komen wij er vaak achter dat er sprake is van loondoorbetaling tijdens ziekte.

Waarom is het belangrijk om het verschil te weten tussen loondoorbetaling tijdens ziekte en een Ziektewet-uitkering? Het is belangrijk om dit verschil te weten aangezien de rechten en plichten bij loondoorbetaling anders zijn dan bij een Ziektewet-uitkering. Bij loondoorbetaling tijdens ziekte ontvangt de werknemer ten minste 70% van het laatst verdiende loon. In sommige organisaties kan het dus zijn dat er meer dan 70% van het laatst verdiende loon wordt uitbetaald. Hoeveel dit percentage exact is, staat beschreven in de cao of arbeidsovereenkomst.

 

Er zijn twee groepen mensen die een Ziektewet-uitkering mogen ontvangen.

Groep 1: Werknemers met een dienstverband

Voor deze groep mensen wil de overheid stimuleren dat zij meer kansen op de arbeidsmarkt krijgen. Wanneer er sprake is van ziekte betaalt het UWV de Ziektewet-uitkering uit aan de werkgever en de werkgever het loon aan de werknemer. Onder deze groep vallen:

 • Werknemers die ziek zijn door zwangerschap of bevalling;
 • Werknemers die ziek zijn door orgaandonatie;
 • Werknemers met een no-risk polis (hou onze blog in de gaten voor meer informatie over de no-risk polis);
 • Werknemers die vallen onder de compensatieregeling oudere en voormalig langdurig werklozen.

Werknemers die ziek zijn door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie hebben recht op 100% van het dagloon. Werknemers die vallen onder de no-riskpolis groep en compensatieregeling hebben recht op 70% van het dagloon. Wanneer uw werknemer valt onder een van de bovengenoemde groepen, dan is het belangrijk om binnen zes weken na de eerste ziektedag een melding te maken bij het UWV. Als u uw werknemer te laat ziek meldt, dan legt het UWV een sanctie op. Deze sanctie kan oplopen tot € 450,-.

Groep 2: Werknemers zonder dienstverband

Als u als werknemer geen werkgever hebt, kunt u zich ziekmelden bij het UWV. Het gaat om:

 • Werknemers die ziek uit dienst gaan;
 • Werknemers die ziek zijn geworden binnen vier weken na het einde van het dienstverband;
 • Uitzendkrachten met een uitzendbeding in het contract;
 • Werknemers met een fictief dienstverband, zoals stagiaires, thuiswerkers en freelancers;
 • Oproepkrachten en invalkrachten zonder arbeidscontract;
 • Zieke WW-gerechtigden;
 • Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, in dienst zijn gebleven en ziek zijn geworden.

De Ziektewet-uitkering wordt berekend op basis van het dagloon. Het dagloon is het loon wat de werknemer gemiddeld per dag verdiende. Het dagloon wordt berekend op basis van het SV-loon in het jaar voorafgaand aan de werkloosheid. SV staat voor sociale verzekeringen en het gaat om het loon waarover belasting en sociale premies betaald worden. De Ziektewet-uitkering is 70% van het dagloon voor de groep werknemers zonder werkgever.

 

Wanneer uw werknemer bij u werkt en onder de Ziektewetvangnetregeling valt, is het belangrijk om dit goed in de gaten te houden en op tijd een melding te maken bij het UWV. Voor u als ondernemer is het niet altijd gemakkelijk om u met zaken bezig te houden zoals uitkeringen. In onze volgende blog leggen wij uit wanneer een werknemer recht heeft op een no-risk polis en in de daaropvolgende blogs duiken we dieper in op de verschillende soorten uitkeringen. Heeft u hier nu al vragen over? Neem dan gerust contact met ons op voor een uitgebreide uitleg of begeleiding bij het naleven van de wet- en regelgeving.  


Flavo Group